Přátelé a rodáci Milovic o.s.

Historie a současnost města Milovice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Mladá

Obec MladáObec Mladá

Email Tisk PDF

K založení obce Mladá se váže pověst o záchraně kněžny Mlady, dcery
knížete Boleslava I. První písemná zpráva o této vesnici a její nově
založené faře je z roku 1341. Po třicetileté válce náležela Mladá jako
filiálka (tzn. jako další kostel větší farnosti) k faře v Nových
Benátkách. Roku 1787 se mladská fara osamostatnila a k Mladé byly
přifařeny Milovice. Téhož roku byla zřízena ve vsi škola a do roku
1860 ji navštěvovaly i děti z Milovic. V roce 1813 táhla vsí pruská a
francouzská vojska „a mnohé škody napáchalo těch 130 000 vojáků“. V
roce 1903 byly pozemky na benáteckém panství schváleny jako budoucí
vojenské cvičiště a obec Mladá byla určena k zániku.

Aktualizováno Pátek, 14 Březen 2014 18:49
 

Mapa domů v obci Mladá

Email Tisk PDF

Obyvatelé a mapa Mladá

Aktualizováno Neděle, 27 Duben 2014 15:12
 

Dobový tisk k vystěhování Mladé

Email Tisk PDF

Násilné vyklizení obce Mladé.

Do 14. října t. r. měli se – z nařízení mladoboleslavského okres. hejtmanství – vystěhovati poslední, zbylí, občané z Mladé, protože jejich vesnička, stala se obětí plánu na zřízení velkého, stálého tábora vojenského.

Pro případ, že by nebylo uposlechnuto rozkazu, který byl obci doručen – výpovědi dostali jednotlivci 3. t. m. – pohrozeno násilným vystěhováním…

Šestnáctého t. m. ráno, po sedmé hodině, brouzdal jsem se bezedným blátem obce Lipníku, kam dnes Mladá katastrálně je přidělena. Byl smutný, podzimní den, mlhy se válely nad celým krajem…řídce pršelo….smutný, nevlídný den…

Sotva 200 kroků za Lipníkem, stojí prvá známka vojenského panství. Německo česká tabulka, zakazující všem vstup na erární pozemky, a hned vedle druhá s nápisem:

Reserva(tion)ce – Jsem pod ochrannými křídly vojska – hned se mi lehčeji dýchalo.

Silnice se zahýbá a na pokraji lesa, v pravo od cesty, kmitá se, mezi stromy, řada blýskajících bajonettů … ulízaný oficírek měří mne pátravým pohledem, ale nechává mne projít … (Napadlo mi hned, že tato četa, německy mluvících vojáků, je asi zlomkem armády, která vyslána byla na potlačení eventuálního odboje, dvacetičtyř chudých domkařů a podruhů v Mladé.)

Cestou (je hluboce rozbahněna), potkávám každých deset kroků, vojenskou pěší patrolu anebo dva dragouny na ublácených koních … (i tito vojáci, prohlížejí si mne velice pozorně.)

Průsekem cesty bíle zasvitla stěna prvého domku k zániku odsouzené, vesnice – ještě několik minut a jsem u cíle.

Vesnička, ležící mírumilovně uprostřed lesů, tichá, jako po vymření … z mnoha komínů se kouří, husy kolébavě procházejí se drnitou návsí … Všude klid, ani by člověk nevěřil, co se zde chystá – kdyby neviděl, těsně kolem vesnice živý plot nasazených bodáků … na deset kroků od sebe stojí nehnutě vojáci 36. pěš. pluku.

V duchu mi napadlo: teď je konec, dál tě asi nepustí … ale jdu přece … procházím docela nonchalantně kordonem, když v tom mne zarazí komisní zahulákání:

„Halt!“ – a kaprálská důstojnost vykládá mi německy, že do vesnice nesmím. Marně vyjednávám – tak mu konečně povídám, že jsem od novin. Ale to jsem si dal!

„Na – Journalist – der darf überhaupt nich hinein – ausdrücklich anbefohlen …“

Jako anděl spásy, nahodil se k tomu tlustý poddůstojník s koženou šavlí, jemuž jsem řekl s nejnevinější tváří, že znám pana X. a že bych s ním rád mluvil. (Pan X. mi laskavě odpustí, že použil jsem jeho jména, které náhodou jsem četl v novinách.)

A tak jsem se dostal do Mladé, kde po levé straně, na malé české chalupě, je namalován velkými písmenami lákavý nápis: „Officiers Casino.“ (To je prý nejdůležitější bod celého příštího tábora.)

Domky a domečky dokola tiché, bez života, slepých, zaprášených oken … asi dvacet kroků od casina druhý kordon, hustší a pro mne, bohužel, neproniknutelný. Bylo mi přímo zakázáno jíti s úředníky, kteří řídí násilné vystěhování …

Bylo skoro půldeváté (výkon se zdržel, protože obědnané povozy nedojely v čas), když p. okres. komisař Sedláček, pronesl v usedlosti starosty p. Vojtěcha:

„Protože jste se do 14. října nevystěhovali, vyzývám vás, abyste složili své věci, neboť bude provedeno úřední vystěhování.“

Marně prosil Vojtěch, marně s čepicí v ruce klekl před velícím důstojníkem, marně dal se strhnouti k výbuchu: … „máte-li tolik práva, tak mne probodněte …“ zjednaní lidé skládají a vynášejí věci, svazují peřiny do uzlů a nakládají na vozy, kolem nichž seskupilo se mnoho lidí, jdoucích z kostela – ale již zakročuje četnictvo a vybízí jménem zákona k rozchodu … Vojtěch i jeho žena stojí bezradně, přihlížejíce, se slzami v očích, jak uskutečňuje se hrozba nuceného stěhování …

Za malou chvíli vůz je naložen a popojíždí na silnici.

Komise je již u druhého rolníka – totéž prohlášení – pláč – nářek – ale nakládá se bez odporu. A tak to jde dál, vozy se plní, vzlykání dorostlých a hlasitý nářek dětí … Ulekáni, přestrašeni, zdrceni stojí mlčky – poslední obyvatelé Mladé …

Ač kolovaly všelijaké poplašné zprávy širokým okolím, vědělo se určitě, že nedojde k nějakému odporu. Proto přímo komicky působily rozsáhlé přípravy válečné, které, pro všechny případy, vykonalo vojenské velitelství. Na 24 domkařů přitáhly dvě celé setniny, uvedené na stav válečný (á 200 mužů), pěších pluků čís. 36. a 92. – vojáci dostali každý 120 ostrých patron – a důstojníci válečný „culák“. A právě tato „bojovná“ preventivní opatření, vyvolala mezi občany mladskými i v okolí (dnes ráno byla ještě v mladském kostele čtena mše), hluboké roztrpčení. „Oni nás chtějí střílet.“ – „Snad nás pobijou“ – atd. bylo slyšeti stále. Celá vesnice byla obklopena pěchotou a kdes, nedaleko, v lese, ržali koně žlutých dragounů (pluk čís. 7.)

Vesnice hemžila se bojovníky, u hlavní strážnice stála četa s nasazenými bodly a na návsi skupina důstojníků se služebními šerpami, řídila válečné operace proti ubohé, chudé české vesnici.

Opravdu komicky působilo toto zbytečné břinkání šavličkou.

Aktualizováno Pátek, 14 Březen 2014 15:51
 

Obec Mladá 25 let od zrušení (pověst o vzniku)

Email Tisk PDF

Vážení občané, rodáci a farníci!

Sešli jsme se dnes zde, abychom oslavili tisícileté jubileum založení této, kdysi krásné a klidné obce, jakož i čtvrt století jejího zrušení:

Založena byla následovně: V mlhavém dávnověku, před tisíci léty, byla krajina tato, od Prahy až k Mladé Boleslavi porostlá divokým pralesem. Tehdy kněžic Boleslav, bratr knížete Václava, postavil si v nížině u Labe, hrad ještě pevnější – dnešní to – Boleslav Mladou. Ač nebyl hrad ten ještě úplně postaven, pozval Boleslav otce svého, knížete pražského, aby přítomen byl vysvěcení hradní kaple. Kníže sám však tehdy nejel, ale poslal na slavnost tu, dceru svoji Mladou, kterou doprovázely dvě panny z rodů šlechtických a silně ozbrojená družina. Vůdcem výpravy té stanovil statečného Ctislava, jelikož cestování bylo tehdy velmi nebezpečné. Od Prahy, přes Boleslav Starou a hrad Lysou, vedla do hradu Boleslav Mladá, cesta pralesem, těžce sjízdná, která je dosud vyznačena ve starých mapách jako „Pražská cesta“ a jest položena asi kilometr od Mladé. Tento kraj byl v oněch dobách ohrožován lupičskou bandou, jejímž vůdcem byl hrozný Hraboň. Doupata svá měli v roklinách, zvaných „Na Skalce“, asi půl hodiny vzdálené od „Mordových roklí“, mezi Lysou a Mladou Boleslaví. Tyto názvy uchovaly se dodnes. Cesta tato, vedoucí pralesem, v těchto místech posetým roklinami, byla jako stvořena pro lupiče a jejich krvavé řemeslo. Průvod kněžny Mlady dojel tehdy šťastně do Boleslavě Mladé, ale hůře bylo zpět. Lupič Hraboň dozvěděl se o vzácných pocestných a přepadl je zde u Skalky se svou rotou. Čtyři lupiči zaskočili vůdce výpravy Ctislava, který jel v předu a ostatní se vrhli na členy průvodu, které dle Hraboňova rozkazu všechny pobili, až na tři panny. Za ty chtěl Hraboň buď požadovati vysoké výkupné, anebo si je chtěl ponechati pro svoji kratochvíli v lupičských doupatech. Oloupivše mrtvé, zavlékli panny do svých brlohů na Skalku a zde pitím jali se oslavovati své vítězství. Ctislav, pod kterým byl zabit kůň, se však zachránil a nikým nepozorován sledoval lupiče a tak seznal, kde mají své skrýše. Po té okamžitě spěchal na hrad Lysou a tam vyžádav si koně, jel tryskem do Prahy, kde smutnou zprávu zvěstoval. Z Prahy vyjel ihned silný oddíl zbrojnošův, v jejichž čelo se opětně postavil nebojácný Ctislav. Co koně mohli vydržet, ujížděl tento oddíl k místu, kde přepadení několik hodin před tím se stalo. Lupiči mezitím popíjeli a když nevázanost jejich dostoupila vrcholu, kázal Hraboň přivésti ony tři zajaté panny. Nežli však rozkaz ten mohl býti vyplněn, zazněl lesní roh družiny Ctislavovi, která se vrhla na lupiče, zabíjejíc je napořád. Hraboň sám, vida, že je vše ztraceno, vrhl se k doupěti kde uvězněny byly panny, chtěje je pobíti. Neunikl však Ctislavovi, který jej ve smečce lupičů hledal. Rána Ctislavova meče rozťal hlavu vůdce lupičů až po ramena. Vítězná četa Ctislavova vnikla po té ve skrýš, v níž panny byly ukryty. Našla je klečící v doupěti, modlící se ke sv. Kateřině, které Mlada slibovala, postaviti kapli na tomto místě, budou-li zachráněny. Kníže měl radost velikou nad zachráněním své dcery a ona také nezapomněla na svůj slib, daný ve chvílích úzkosti a ještě téhož roku dala zde na Skalce postaviti kapli ke cti sv. Kateřiny. Statečný Ctislav byl za odměnu povýšen na vladyku a krajinu zdejší, kolem Skalky, dostal od knížete darem. Kněžna Mlada založila s oněma dvěma panami v Praze klášter, v němž byla první abatyší. Později to byl klášter šlechtičen. Ctislav se svým rodem vykácel lesy kolem Skalky a kaple a založil zde obec, kterou podle zakladatelky kaple, nazval Mlada. Obec tu trpěla nedostatkem vody a když byl nižeji objeven pramen, který tvořil rybník, byla obec přemístěna k prameni a rybníku. Později pak, postaven zde byl kostel sv. Kateřiny, kdežto kaple na Skalce časem zašla.

Takto vzniklá obec Mlada před tisíci léty, byla před dvacetipěti léty zase zrušena ve prospěch vojenské střelnice. Majetek občanů byl z poloviny vykoupen, s druhé poloviny vyvlastněn a vyvlastnění rodáci byli vojskem vyvezeni na Lipník. Co tu bylo slyšeti srdcervoucích nářků při násilném odvážení spolurodáků z naší zlaté, dobré, rodné obce, která nám přirostla tak hluboko k srdci. Těžko loučili jsme se s místy, kde po tolik století zapouštěny byli kořeny našich generací, kde předkové trpěli a se radovali, kde pracovali a šetřili, kde rodili se a opět rodnou hroudou kryti byli, po pozemské života pouti. Pak byla naše Mlada vojskem z části rozbořena a z části rozstřílena, až zanikla úplně. Jak hrozný byl její vznik, tak neméně hrozný její zánik, jelikož si několik občanů vzalo život a jiní předčasně zemřeli. A nyní mohou právem použíti slov slepého mládence, věštěných kdysi o Praze. Zde stávala obec Mladá. Ke konci pak, vzpomínáme-li ji dnes, jako jejich děti, které tak nerady, rodnou svou obec ztratili, blaží nás ve vzpomínkách na ní pocit spokojenosti, že v této tiché, tak typicky české dědině, zrodila se řada výborných českých synů a dcer, kteří prokázali vlasti a jejímu osvobození cenných služeb. Největší zásluhu na tom mají tito dva poslední učitelé. Pan řídící Seidl, který při propouštění nás ze školy všem připomínal: Pamatuj, že jsi Čech a Čechem zůstaneš. A jeho nástupce, pan řídící Frantál, vychovával Mladské v tomtéž vlasteneckém duchu, o čemž svědčí slova pronesená při opouštění Mladé: Jak já, poslední správce školy zdejší, mám se rozloučiti s tebou školo milená! Se slzou v oku dávám ti poslední s Bohem. Zde viděl jsem símě zaseté do duší milých mi svěřenců vzcházeti v bujné osení. Ó, kéž by uzrálo v plody činů dobrých: A uzrálo vážení v následujících: Marie Kratochvílová, roz. Krajová, která sloužila naší svaté věci na Rusi, vyznamenána byla revoluční medaili. František Kočí, důstojník legie v Rusku, Václav Syrový, poddůstojník legie v Rusku, Josef Šlapák, legionář ve Francii, František Zumr, legionář v Rusku. Václav Kočí, persekvován byl rakouskou soldateskou ve Vídni, Antonín Kočí, internován byl ve Francii a mnoho jiných, kteří pro své češství trpěli. Z mladších pak, sluší zvláště jmenovati Rudolfa Kočího, zakladatele sokola v Kanadě, který má význam státní.

Kéž národu našemu i v budoucnu milosrdný osud dopřeje takovýchto vlasteneckých vychovatelů! Potom se o naši, tak těžce vydobytou a draze vykoupenou svobodu báti nemusíme!

 

Aktualizováno Neděle, 27 Duben 2014 15:11